Cenu aptauja “Krasta nostiprinājuma un jahtu un laivu piestātnes būvprojekta izstrāde Tīklu ielai 10, Jūrmalā”

Jūrmalas pašvaldības iestāde “Jūrmalas ostas pārvalde” organizē Cenu aptauju “Krasta nostiprinājuma un jahtu un laivu piestātnes būvprojekta izstrāde Tīklu ielai 10, Jūrmalā”.

Piedāvājumus ir jāiesniedz elektroniski, sūtot tos uz e-pasta adresi – osta@jurmala.lv līdz 2020.gada 15.jūnijam, plkst. 12:00

Cena par Būvprojekta izstrādi nevar pārsniegt 16 300,00 EUR (t.sk.  pievienotās  vērtības nodoklis (PVN)  un visas nodevas, kas nepieciešamas Būvprojekta izstrādei).

Projekts ir jānodod Pasūtītājam līdz 2020.gada 20.decembrim.

Nosacījumi dalībai Cenu aptaujā:

  1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība;
  2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu;
  3. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā Cenu aptaujā noteikto Būvprojekta izpildi noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā;
  4. Pretendenta pieredze līdzīgu darbu izpildē (pie pieteikuma jāpievieno informācija par pretendenta pieredzi).

Projektēšanas uzdevums ir pieejams šeit.