Likums par ostām

Jūrmalas ostas noteikumi

Jūrmalas ostas nolikums

Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos

Jūrmalas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns 2018.-2021.gadam

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu

Nolikums par ūdenstilpju un pieguļošo krasta teritoriju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību