Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours)

MĒRĶIS

Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPA

  • Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;
  • Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;
  • Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2017.gada 1. jūnijs – 2020.gada 31. maijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS
EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99)

PROJEKTA PARTNERI:

  • Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris)
  • Rīgas plānošanas reģions
  • Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center)
  • Engures ostas pārvalde
  • Jūrmalas ostas pārvalde
  • Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)
  • Skultes ostas pārvalde
  • Salacgrīvas ostas pārvalde
  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta
  • SIA “Liepāja Marina”
  • Pāvilostas ostas pārvalde
  • SIA “AK Pāvilosta Marina”
  • SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta)
  • Rojas ostas pārvalde
  • SIA “Kurland” (Mērsraga osta)
  • SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))
  • Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))
  • SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)
  • Tostamaa pašvaldība (Varati osta)
  • SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)
  • SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))
  • SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)
  • SIA “Port of Montu” (Montu osta)

 

PROJEKTA AKTIVITĀTES

  1. Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā:
  • Navigācijas drošības uzlabošana ostā: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes);
  • Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija;
  • Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem;
  • Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas;
  • Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas;
  • Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas u.c.), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide;
  • Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā;
  • Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija;
  • Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).
  1. Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste)
  • Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija)
  • Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā
  • Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija)
  • Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas – līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana
  • piekrastes ceļveža sagatavošana
  • Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana.
  • Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana
  • Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos
  • Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām
  • 6 informatīvo stendu sagatavošana
  • Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi)

SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI

Jūrmalas ostas pārvalde:

Andrejs Bukins, ostas pārvaldnieka p.i.

Tālr. + 371 26516777, e-pasts: osta@jurmala.lv, www.jurmalasosta.lv

 

Rīga plānošanas reģions:

Inga Brieze

Tālr.+37129488197, inga.brieze@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

 

Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma www.estlat.eu

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.