Informācija kuģotājiem

Jūrmalas ostas pārvalde ikgadēji nodrošina kuģošanas kanāla uzturēšanas darbus, lai nodrošinātu navigāciju.

Navigācijas zīmju izvietojums

Navigācijas drošība kuģošanas kanālā tiek nodrošināta izmantojot stoderes (ar navigācijas gaismām), 2013. gadā ir pabeigta stoderu uzstādīšana, lai ostas teritorijā apzīmētu kuģu ceļu.

Navigācijas zīmju koordinātas

Kuģošanas līdzekļu un ūdensceļu izmantošanas kārtība

  • Lielupē ir atļauta kuģošanas līdzekļu un ūdensceļu izmantošana vietās, kur tas ir atļauts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un, ievērojot 01.05.2016 Ministru kabineta noteikumu Nr.92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” prasības.

  • Kuģošanas līdzekļu satiksme Lielupē ir pieļaujama tikai tam īpaši paredzētās vietās, kas dabā apzīmētas ar iekšējo ūdeņu navigācijas zīmēm un ugunīm atbilstoši 01.05.2016 Ministru kabineta noteikumu Nr.92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 2. pielikumam.

Dziļumu mērījumi

Katru gadu kuģu kanāla parametri mainās atkarībā no dziļumu mērījumiem, tomēr katru gadu kuģu kanāls tiek plānots ar aprēķinu, lai Lielupē varētu ienākt Baltijas jūrā burājošas jahtas.

Latvijas Jūras administrācijas Lielupes grīvas kuģa kanāla mērījumi:

2024.gada 21.marts

2019.gada 11.jūnijs