Ostas pakalpojumi

Ostas peldlīdzekļu izmantošana

 • Pakalpojums
 • Tehniskās palīdzības sniegšana uz ūdens
 • Peldošo priekšmetu pārvietošana pa ūdeni (neliels pontons utt.)
 • Motorlaivas nodrošināšana publiskos pasākumos
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu
 • Cena, EUR
 • 25 EUR/h, katra nākamā stunda 20 EUR
 • 30 EUR/h

 • 20 EUR/h, katra nākamā stunda 10 EUR
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu

Ūdens teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Ūdenstilpju nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 0,71 par 1 kvadrātmetru gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par ūdenstilpes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver Lielupes izmantošanas situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.);
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no ūdenstilpnes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Zemes teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Zemes nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru zemes gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par zemes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu;
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no zemes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Ūdenstilpnes nomas tiesību izsole-Priedaine 2406, Jūrmalā

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienības…

Par navigācijas zīmju, boju, demontāžu Jūrmalas ostas teritorijā

Laika periodā no 5.oktobra līdz 12.oktobrim norisināsies darbi…

Burāšanas sacensību “Jūrmalas kauss 2020” balvu fonds

No 10. līdz 12. jūlijam norisināsies regate “Jūrmalas…

Regate - JŪRMALAS KAUSS 2020

No 10. līdz 12. jūlijam sadarbībā ar Igaunijas – Latvijas…

2020.gada navigācijas sezona

Informējam, ka Lielupes grīvas kuģu kanāls ar navigācijas…

Esiet atbildīgi arī pret ronēniem!

Atgādinām par pareizu rīcību, liedagā sastopot roņu mazuli. …

Sadarbības partneri
 

Tiek uzsākti ikgadējie kuģa kanāla remontdarbi (padziļināšanas darbi) Lielupes grīvā.

Jūrmalas pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde” ar 2014.gada 7.oktobri ir uzsākusi ikgadēji veicamos padziļināšanas darbus Lielupes grīvā, kurus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.decembrim. Lielupes grīvas kuģa kanālā iegūtā grunts tiks novietota krastā – nekustamajā īpašumā Buļļuciems 0102, Jūrmalā (pie Lielupes grīvas), kā pagaidu grunts novietnē. Divi galvenie būtiskie aspekti Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbu nepieciešamībai:

 1. Plūdu riski un to mazināšanas pasākumi. 2010.gadā biezā ledus un mazā ūdens dziļuma Lielupes grīvā  dēļ no Lielupes neplūda prom ūdens, kā rezultātā cēlās ūdens līmenis un sāka aplūst teritorijas ap Lielupi. Tika pieņemts lēmums spridzināt ledu, lai nodrošinātu ūdens aizplūšanu un novērstu plūdus, kas savukārt atstāja negatīvu ietekmi uz vidi – tika izskaloti Lielupes krasti. Pēc šī notikuma Jūrmalas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas pārvalde” (ņemot vērā augstākminētos notikumus un Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 „Par Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālo programmu 2008.-2015.gadam” atbalstītās Plūdu programmas 4.pielikumu „Pasākumi plūdu riska novērtēšanai un samazināšanai” plūdu apdraudējuma mazināšanai Jūrmalas pilsētā, Babītes novadā un Jelgavas pilsētā ir noteikti vairāki pasākumi, kur kā viens no pasākumiem ir minēta arī Lielupes gultnes no grīvas līdz dzelzceļa tiltam pārtīrīšana, kā rezultātā Lielupes upes lejasgalā tiks palielināta ūdens caurlaides spēja) ikgadēji paredz finansējumu šiem darbiem.
 2. Kuģošanai drošas iebraukšanas Lielupē nodrošināšana. Lielupes grīvas kuģa kanāla dziļums būtiski ietekmē kuģošanas drošību, iebraucot Lielupē, kā arī Lielupes ostas attīstību un popularitāti, jo Lielupes ostas akvatorijā ikgadēji notiek jahtu sacensības, kuru dalībnieku skaits ir atkarīgs no iespējām droši iebraukt Lielupē, kā arī ne tikai vietējiem ūdens transportu īpašniekiem, bet arī ārzemju tūristiem, kas ierodas Latvijā ar saviem ūdens transportlīdzekļiem, ir jānodrošina droša iebraukšana Lielupes ostā. Ikgadēji veicot padziļināšanas darbus, tiks nodrošināta droša kuģošana.

Ņemot vērā augstākminēto un to, ka Lielupes grīvas remontdarbi (padziļināšanas darbi) tiek veikti saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta izsniegto atļauju un prasībām (Tehniskiem noteikumiem), lūgums gan iedzīvotājiem, gan viesiem ar sapratni izturēties pret veicamajiem darbiem – kuģojot Lielupes grīvā, ņemt vērā, ka notiek padziļināšanas darbi, pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas izmantot Lielupes grīvas kuģa kanālu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
Lielupes ostas pārvaldes
pārvaldnieka p.i.Andrejs Bukins

 

Iepirkums Nr.1/2014

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas pārvalde” aicina iesniegt cenas piedāvājumu 2014.gada Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbiem. Tehniskās specifikācijas lūdzam skatīt pielikumu.

Cenas piedāvājumu lūdzam iesniegt sūtot pa pastu Lielupes ostas pārvaldei uz juridisko adresi Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbu cenas piedāvājums – Iepirkums Nr.1/2014″, norādot uz aploksnes piedāvājuma iesniedzēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruni un e-pastu. Piedāvājumā lūdzam iesniegt pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ja tādi Lielupes ostas pārvaldē nav bijuši iesniegti iepriekš.

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2014. gada 16.martam sūtot pa pastu Lielupes ostas pārvaldei uz juridisko adresi Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015.

Iepirkums Nr.2/2014

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas pārvalde” aicina iesniegt cenas piedāvājumu par 10 (desmit) navigāciju zīmju (stoderes ar apgaismes ķermeņiem) piegādi, uzstādīšanu 2014.gada sezonai, apkopi, 2014.gada sezonas beigās izcelšanu un glabāšanu līdz 2015.gada sezonai.

Navigācijas zīmēm jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības prasībām par navigācijas līdzekļiem.

Cenas piedāvājumu lūdzam iesniegt, sūtot pa pastu Lielupes ostas pārvaldei uz juridisko adresi Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Lielupes navigācijas zīmju piegāde – iepirkums Nr.2/2014″, norādot uz aploksnes piedāvājuma iesniedzēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruni un e-pastu.Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2014. gada 27.martam, sūtot pa pastu Lielupes ostas pārvaldei uz juridisko adresi Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015.

Navigācijas zīmju specifikācija

 

© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde