Ostas pakalpojumi

Ostas peldlīdzekļu izmantošana

 • Pakalpojums
 • Tehniskās palīdzības sniegšana uz ūdens
 • Peldošo priekšmetu pārvietošana pa ūdeni (neliels pontons utt.)
 • Motorlaivas nodrošināšana publiskos pasākumos
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu
 • Cena, EUR
 • 25 EUR/h, katra nākamā stunda 20 EUR
 • 30 EUR/h

 • 20 EUR/h, katra nākamā stunda 10 EUR
 • *Maksu par ostas peldlīdzekļu izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot motorlaivas izmantošanu

Ūdens teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Ūdenstilpju nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 0,71 par 1 kvadrātmetru gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par ūdenstilpes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver Lielupes izmantošanas situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.);
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no ūdenstilpnes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv

Zemes teritorijas noma

 • Pakalpojums
 • Zemes nomas maksas tarifs Jūrmalas ostas teritorijā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
 • Cena, EUR
 • EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru zemes gadā
 • *2012.gada 15.februāra Jūrmalas ostas pārvaldes valdes lēmums
 • 1. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums par zemes nomu (brīvā formā vai uz Jūrmalas ostas pārvaldes iesnieguma formas);
  2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā izsniegts saimnieciskās darbības plāns, kas ietver situācijas plānu, objektu novietnes pārskata shēmu;
  3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  4. Zemes robežu plāna un nekustamā īpašuma apliecinošu dokumentu kopija.
  * Piegulošā zemes īpašnieka iesniegums (atļauja vai atteikums, ka persona atsakās no zemes nomas par labu citai personai pie viņam piederošās zemes vienības).
 • Personīgi, Jūrmalas ostas pārvaldē, jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: osta@jurmala.lv
Sadarbības partneri

 

Sākti krasta kāpu stabilizācijas – erozijas mazināšanas pasākumi Jūrmalā.

Lai nodrošinātu pludmales krasta aizsardzību un uzlabotu degradēto kāpu stāvokli Jūrmalas pilsētas jūras krasta teritorijā, sākti Kaugurciema pludmales krasta kāpu stabilizācijas pasākumi. Tie ietver smilšu pārvešanu no Lielupes ostas akvatorijas tīrīšanas rezultātā izsmeltās grunts pagaidu novietnes uz Kaugurciemu. Lai maksimāli mazinātu ietekmi uz vidi un pludmali, smilšu pārvietošana notiks periodā līdz februāra beigām laikā, kad pludmales smilšu zona ir sasalusi.

Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi krasta kāpu stabilizācijas – erozijas mazināšanas pasākumus saskaņā ar vides eksperta Dr.geol. Jāņa Lapinska veikto krasta kāpu līnijas matemātiskās modelēšanas rezultātiem.

Atbilstoši 2014. gadā veiktajai krasta kāpu līnijas matemātiskās modelēšanas rezultātiem Kaugurciema jūras krasta zona ir pakļauta vislielākajai krasta erozijai, un tās kompensācija šajā posmā notiek lēni – pludmales zona ir plaša un zema bez veģetācijas un smiltis ar vēja palīdzību pludmalē uzkrājas ļoti nelielā daudzumā. Tādēļ krasta erozijas mazināšanas pasākumi sākti tieši šajā pilsētas krasta teritorijā. Lai kompensētu vētru radīto sanešu zudumu pludmalē un nodrošinātu šai teritorijai raksturīgo ar krasta attīstību saistīto ģeoloģisko procesu nepārtrauktību, pludmalē tiek izvietotas atbilstoša rupjuma smiltis. Pēdējās desmitgades laikā notikušās stiprās vētras ir veicinājušas krasta eroziju un pludmales noskaloto smilšu postījumi ir atstājuši sekas uz krasta līniju. Arī jau šī, 2015. gada, vētra janvāra sākumā ir veicinājusi degradētās kāpu zonas noskalojumu.

Smiltis kāpu stabilizācijai iegūtas no Lielupes ostas akvatorijas tīrīšanas rezultātā izsmeltās grunts, nebojājot dabīgo vidi. Arī kāpu un krasta stabilizācijas pasākumi tiek veikti atbilstoši vides eksperta rekomendācijām, nebojājot dabīgo vidi, kārklus un biotopus un ievērojot vides aizsardzības normatīvos aktus par video nekaitīgu pasākumu izpildes procesu. Kāpu un krasta stabilizācijas pasākumu ietvaros pirms un pēc smilšu piebēršanas tiek veikts topogrāfiskais uzmērījums, fiksējot datus par veiktajām darbībām. Uz Kaugurciema pludmali krasta stabilizācijas pasākumu ietvaros plānots pārvietot aptuveni 4907 kubikmetru smilts.

Darbus veic AS “A.C.B” saskaņā ar vides eksperta Dr.geol. Jāņa Lapinska rekomendācijām un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas uzraudzībā.

Kaugurciema krasta kāpu stabilizācija, pieberot pludmales smiltis, ir pirmais tāda veida pasākums Jūrmalas pilsētas piekrastē dabīgi (vētras postījumu rezultātā) degradēto kāpu stāvokļa uzlabošanai. Vēl paredzēts izstrādāt plānu par dažādu ilglaicīgu pasākumu dabisku procesu ietvaros īstenošanu ne tikai Kaugurciema pludmalē, bet arī visā Jūrmalas pilsētas pludmalē. To galvenais mērķis ir mazināt dabīgās erozijas ietekmi uz krasta kāpām. Nākamie kāpu stabilizācijas pasākumi plānoti 2015. gadā, un tie būs kāpām raksturīgo stādījumu veidošana, kārklu joslas atjaunošana, speciālu kārklu sētiņu pinumu izveide u.c. ar mērķi saglabāt esošās krasta kāpas un veicināt to attīstību.

Tiek uzsākti ikgadējie kuģa kanāla remontdarbi (padziļināšanas darbi) Lielupes grīvā.

Jūrmalas pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde” ar 2014.gada 7.oktobri ir uzsākusi ikgadēji veicamos padziļināšanas darbus Lielupes grīvā, kurus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.decembrim. Lielupes grīvas kuģa kanālā iegūtā grunts tiks novietota krastā – nekustamajā īpašumā Buļļuciems 0102, Jūrmalā (pie Lielupes grīvas), kā pagaidu grunts novietnē. Divi galvenie būtiskie aspekti Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbu nepieciešamībai:

 1. Plūdu riski un to mazināšanas pasākumi. 2010.gadā biezā ledus un mazā ūdens dziļuma Lielupes grīvā  dēļ no Lielupes neplūda prom ūdens, kā rezultātā cēlās ūdens līmenis un sāka aplūst teritorijas ap Lielupi. Tika pieņemts lēmums spridzināt ledu, lai nodrošinātu ūdens aizplūšanu un novērstu plūdus, kas savukārt atstāja negatīvu ietekmi uz vidi – tika izskaloti Lielupes krasti. Pēc šī notikuma Jūrmalas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas pārvalde” (ņemot vērā augstākminētos notikumus un Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 „Par Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālo programmu 2008.-2015.gadam” atbalstītās Plūdu programmas 4.pielikumu „Pasākumi plūdu riska novērtēšanai un samazināšanai” plūdu apdraudējuma mazināšanai Jūrmalas pilsētā, Babītes novadā un Jelgavas pilsētā ir noteikti vairāki pasākumi, kur kā viens no pasākumiem ir minēta arī Lielupes gultnes no grīvas līdz dzelzceļa tiltam pārtīrīšana, kā rezultātā Lielupes upes lejasgalā tiks palielināta ūdens caurlaides spēja) ikgadēji paredz finansējumu šiem darbiem.
 2. Kuģošanai drošas iebraukšanas Lielupē nodrošināšana. Lielupes grīvas kuģa kanāla dziļums būtiski ietekmē kuģošanas drošību, iebraucot Lielupē, kā arī Lielupes ostas attīstību un popularitāti, jo Lielupes ostas akvatorijā ikgadēji notiek jahtu sacensības, kuru dalībnieku skaits ir atkarīgs no iespējām droši iebraukt Lielupē, kā arī ne tikai vietējiem ūdens transportu īpašniekiem, bet arī ārzemju tūristiem, kas ierodas Latvijā ar saviem ūdens transportlīdzekļiem, ir jānodrošina droša iebraukšana Lielupes ostā. Ikgadēji veicot padziļināšanas darbus, tiks nodrošināta droša kuģošana.

Ņemot vērā augstākminēto un to, ka Lielupes grīvas remontdarbi (padziļināšanas darbi) tiek veikti saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta izsniegto atļauju un prasībām (Tehniskiem noteikumiem), lūgums gan iedzīvotājiem, gan viesiem ar sapratni izturēties pret veicamajiem darbiem – kuģojot Lielupes grīvā, ņemt vērā, ka notiek padziļināšanas darbi, pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas izmantot Lielupes grīvas kuģa kanālu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
Lielupes ostas pārvaldes
pārvaldnieka p.i.Andrejs Bukins

 

Iepirkums Nr.1/2014

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas pārvalde” aicina iesniegt cenas piedāvājumu 2014.gada Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbiem. Tehniskās specifikācijas lūdzam skatīt pielikumu.

Cenas piedāvājumu lūdzam iesniegt sūtot pa pastu Lielupes ostas pārvaldei uz juridisko adresi Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Lielupes grīvas kuģu kanāla rekonstrukcijas darbu cenas piedāvājums – Iepirkums Nr.1/2014″, norādot uz aploksnes piedāvājuma iesniedzēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruni un e-pastu. Piedāvājumā lūdzam iesniegt pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ja tādi Lielupes ostas pārvaldē nav bijuši iesniegti iepriekš.

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2014. gada 16.martam sūtot pa pastu Lielupes ostas pārvaldei uz juridisko adresi Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015.

© 2017, Jūrmalas ostas pārvalde. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz jurmalasosta.lv obligāta
© Jūrmalas pilsētas dome (Airphoto - Kestutis Fedirka)
Mājas lapu izstrāde