Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS)

Programma:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

3.prioritāte “Uzlabots jahtu ostu tīkls”, 3.1. specifiskais mērķis: “Uzlabots mazo ostu tīkls ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem”

Projekta mērķis:

Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi.

Projekta aktivitātes:

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta aktivitātes tiks īstenotas divos virzienos – investīcijas jahtu ostu infrastruktūrā un ostu tīkla mārketings. Jahtu ostu infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanas aktivitātes papildinās iepriekšējā ostu projektā (EST-LAT harbours) veiktās investīcijas, kas veicinās ostu tīkla drošības standartu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

Investīcijas ostu infrastruktūrā tiks vērstas uz:

 • Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes).
 • Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas.
 • Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas.
 • Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā.
 • Pakalpojumu klāsta paplašināšana: degvielas uzpildes punkti, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu), inventārs un aprīkojums jahtu ziemošanas pakalpojumu attīstībai un remontdarbu veikšanai. 

Ostu tīkla mārketinga aktivitātes paredz popularizēt Austrumbaltijas piekrasti (Igaunija un Latvija) kā pievilcīgu, interesantu un drošu burāšanas galamērķi. Mērķa grupa ir burātāji no Vācijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un arī vietējie – Latvijas un Igaunijas burātāji.

Projekts paredz šādas mārketinga aktivitātes:

 • Dalība tūrisma/jahtu starptautiskās izstādēs.
 • Dalība un projekta rezultātu prezentēšana starptautiskos burātāju sadarbības tīklos un pasākumos.
 • Iepazīšanās vizīšu organizēšana žurnālistiem,  blogeriem, mērķa grupām.
 • Jahtu ostu kataloga trešā izdevuma sagatavošana, iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas – līdz Narvai) un piekrastes ceļveža izveide.
 • Projekta mājaslapas pilnveide, digitālais mārketings.
 • Mārketinga satura izgatavošana un izplatīšana (sociālie tīkli, raksti žurnālos u.c.)

Projekta rezultāts:

Projekta rezultātā tiks uzlabota Igaunijas un Latvijas jahtu ostu infrastruktūra un sniegti kvalitatīvāki pakalpojumi, kā arī sekmēta mazo ostu starptautiskā atpazīstamība un iekļaušanās ostu tīklā.

Projekta partneri:

 • Rīgas plānošanas reģions (Latvija) – vadošais partneris
 • Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
 • Biedrība “Igaunijas mazo ostu attīstības centrs” (Igaunija)
 • Salacgrīvas ostas pārvalde (Latvija)
 • Rīgas Brīvostas pārvalde (Latvija)
 • Jūrmalas ostas pārvalde (Latvija)
 • Engures ostas pārvalde (Latvija)
 • Rojas ostas pārvalde (Latvija)
 • SIA New Yacht Marina (Latvija)
 • Pāvilostas ostas pārvalde (Latvija)
 • SIA AK Pāvilosta Marina (Latvija)
 • Fonds “Hījumā ostas” (Igaunija)
 • AS Saarte Liinid (Igaunija)

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020. – 31.12.2022

Projekta kopējais budžets: 3 304 285.93 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 2 808 643.01 EUR. Rīgas plānošanas reģions projektā piedalās kā vadošais partneris ar plānoto projekta budžetu 203 265.00 EUR (ERAF atbalsts 172 775.25 EUR).

Projekta kontaktpersona Rīgas plānošanas reģionā: Inga Brieze, e-pasts: inga.brieze@rpr.gov.lv, tālr. +371 29488197

 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.