Meteoroloģiskās bojas dati

Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) ietvaros Lielupes grīvā ir uzstādīta meteoroloģiskā boja, kas sniedz iespēju iepazīties ar tiešsaistes meteoroloģisko informāciju.

Jebkuram interesentam  ir iespējams uzzināt kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti šajā sadaļā.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.